• Registrácia
Dotazy:549410084
+420 549 410 084
+420 777 581 409
info@kvrezac.sk
Otváracia doba
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Obchodné podmienky spoločnosti Kv.Řezáč, s.r.o. pre internetový obchod

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka zboží uvedeného v katalogu internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, nebo převzetím objednaného zboží kupujícím.
 3. Objednávka nestandardního zboží vyráběného dle individuálních požadavků je návrhem smlouvy o dílo.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím za předpokladu, že kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu. V případě, že kupující zboží převezme a neuhradí celou kupní cenu, přechází vlastnické právo na kupujícího k příslušnému zboží až uhrazením celé kupní ceny.
 7. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a o jeho nákupech (k uplatnění slev zákazníkům).

II. Platební podmínky, expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Zboží bude dodáno: a) osobně v sídle prodávajícího, b) prostřednictvím zásilkové služby
 2. Platba v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle společnosti Kv. Řezáč, s.r.o.
 3. Platba dobírkou s dodáním zboží firmou GLS. Kupující platí při předání zboží fakturovanou cenu + cenu za dopravu vč. doběrečného. Zboží nebude vydáno kupujícímu, dokud kupující neuhradí celou kupní cenu. Nebude-li kupující zastižen, má možnost domluvit si nový termín dodání telefonicky, popř. mu bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližším depu, kde si ji může vyzvednout. Cena za dopravu bude účtována dle ceníku GLS.
 4. Všechny ceny jsou konečné a uvedené včetně DPH.
 5. Není-li v popise objednaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky, pokud je skladem.
 6. Společnost Kv. Řezáč, s.r.o. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo jiné závažné provozní důvody a také v případě, že kupujícím objednané zboží nebude skladem.O případné delší expediční lhůtě či zrušení objednávky ze strany společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

III. Záruky a reklamace

 1. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. (www.kvrezac.cz) se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. (www.kvrezac.cz), čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list. Dle domluvy může být kupujícímu poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a kupující se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravu ke kupujícímu, v případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebeného zboží) se kupující převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu nákladů na nákup této náhrady vč. její dopravy ke kupujícímu a uznané částky reklamace.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. a právním řádem platným v České republice.
 3. Reklamační řád internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IV. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

 1. U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. (www.kvrezac.cz) má kupující, pokud je spotřebitelem dle občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží; kupující má tedy nárok na vrácení zboží bez udání důvodu v uvedené lhůtě. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním obalu (obal nesmí být žádným způsobem poškozen, zboží nesmí být rozbaleno, samolepky zajišťující spoje obalu nesmí být poškozeny) spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury a záručního listu. Zboží musí být doručeno na adresu prodávajícího nejpozději 14-tý den od data doručení kupujícímu. Po jeho doručení bude kupujícímu zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně jinak na základě vzájemné dohody.
 2. Společnost Kv. Řezáč, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě vrácení zboží ve výše popsaném případě snížit vrácenou částku o náklady na poštovné.
 3. Kupující však nemůže od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  e) na dodávku novin, periodik a časopisů
  f) spočívajících ve hře nebo loterii.
 4. Reklamace na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. zasílejte na adresu:

  Kv. Řezáč, s.r.o.
  U Svratky 780
  666 01 Tišnov

V. Ochrana osobních údajů kupujících

Osobní údaje (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace nového kupujícího jsou společností Kv. Řezáč, s.r.o. považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití. Společnost Kv. Řezáč, s.r.o. tyto údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího (banky, pošta či speditér apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

VI. Základní informace pro spotřebitele poskytované prodávajícím před a po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

 1. Prodávajícím je Kv. Řezáč, s.r.o., se sídlem Tišnov, U Svratky 780, PSČ 666 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka č. 544, IČO: 46963821.
 2. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o.
 3. Cena zboží (včetně daně z přidané hodnoty) je uvedena u příslušného zboží v katalogu internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o.
 4. Náklady na dodání se řídí ceníkem GLS CZ s.r.o. platným v době dodání zboží kupujícímu.
 5. Způsob platby a dodání je uveden v těchto obchodních podmínkách společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. pro internetový obchod.
 6. Kupující je poučen o právu na odstoupení v článku IV těchto obchodních podmínek nazvaném „Možnost vrácení zboží bez udání důvodu“.
 7. Spotřebiteli nevznikají jakékoliv náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy s prodávajícím, a proto si kupující ani prodávající navzájem nehradí žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.
 8. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti je uvedena vždy u konkrétního výrobku v katalogu internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o.
 9. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v článku IV těchto obchodních podmínek nazvaném „Možnost vrácení zboží bez udání důvodu“.
 10. Informace o službách po prodeji a o zárukách jsou uvedeny v článku III těchto obchodních podmínek nazvaném „Záruky reklamace“.
 11. Kupní nebo jinou smlouvu uzavřenou dle těchto obchodních podmínek není možné zrušit, kromě případů v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedených nebo vyplývajících z příslušného právního předpisu.
 12. Informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy stanovených v části osmé občanského zákoníku, jakož i informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, jsou určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob uvedeny v článku I těchto obchodních podmínek nazvaném „Objednávka a uzavření kupní smlouvy“.
 13. Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nejsou archivovány a nejsou tedy přístupné.
 14. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 15. Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro spotřebitele závazné nebo které spotřebitel dobrovolně dodržuje, a o jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků, jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu společnosti Kv. Řezáč, s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.

V Tišnově dne 22.1.2007

Ing. Martina Kyselková v.r. jednatelka společnosti

  

Příloha k obchodním podmínkám společnosti Kv. Řezáč, s.r.o. pro internetový obchod

Reklamační řád

I. Odběr a přejímka zboží

a) přímo v sídle firmy prodávajícího
b) prostřednictvím zásilkové služby

Přejímka zboží spočívá ve věcné kontrole údajů uvedených na dodacím listě, nebo na jiném průvodním dokladu a jejich porovnáním se skutečně dodanými druhy zboží, množstvím a vzhledové neporušenosti originálních obalů.

Zjistí-li kupující nesrovnalosti v množství obalových jednotek nebo volně loženého zboží, či porušenost dodávky, je povinen o tomto s přepravcem sepsat zápis na dodacím listě, nebo na jiném průvodním dokladu, ve kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Zápis musí obsahovat datum sepsání a podpisy příslušných osob. Kupující je povinen vystavit a odeslat reklamační list prodávajícímu, a to do 3 dnů po sepsání zápisu.

II. Uplatňování a vyřizování reklamací

Množstevní reklamace v originálním balení je nutné uplatnit do 7 pracovních dnů od dne dodání zboží. Výrobní a funkční vady reklamuje kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 24 měsíců od převzetí dodávky.

Reklamované zboží je nutné zkompletovat (pokud nekompletnost nebyla předmětem reklamace), vyčistit a závadu viditelně označit. Zboží musí být zabaleno a zabezpečeno proti ztrátám a poškození během přepravy. Zboží reklamované před použitím, musí být v originálním nepoškozeném obalu, ve kterém bylo dodáno.

Prodávající je povinen, do 30-ti dnů od obdržení reklamačního listu, posoudit uplatněné reklamace z hlediska možnosti opravy, dokompletování, nebo poskytnutí slevy.